Shree Hanuman Chalisa in Telugu ॥ హనుమాన్ చాలీసా తెలుగులో

Shree Hanuman Chalisa in Telugu హనుమాన్ చాలీసా తెలుగులో

Hanuman Chalisa Lyrics in Telugu (హనుమాన్ చాలీసా తెలుగులో)

॥ దోహా ॥

శ్రీగురు చరణ సరోజ రజ

నిజ మను ముకురు సుధారి ।

బర్నఉఁ రఘుబర బిమల జసు

జో దాయకు ఫల చారి ॥

బుద్ధిహీన తను జానికే

సుమిరౌం పవన-కుమార ।

బల బుధి బిద్యా దేహు మోహిం

హరహు కలేస బికార ॥

॥ చౌపాయీ- ॥

జయ హనుమాన జ్ఞాన గుణ సాగర ।

జయ కపీశ తిహుం లోక ఉజాగర ॥౧॥

రామ దూత అతులిత బల ధామా ।

అంజనిపుత్ర పవనసుత నామా ॥౨॥

మహావీర విక్రమ బజరంగీ ।

కుమతి నివార సుమతి కే సంగీ ॥౩॥

కంచన బరన విరాజ సువేసా ।

కానన కుండల కుంచిత కేశా ॥౪॥

హాథ వజ్ర ఔ ధ్వజా విరాజై ।

కాంధే మూంజ జనేఊ సాజై ॥౫॥

సంకర సువన కేసరీనందన ।

తేజ ప్రతాప మహా జగ వందన ॥౬॥

విద్యావాన గుణీ అతిచాతుర ।

రామ కాజ కరిబే కో ఆతుర ॥౭॥

ప్రభు చరిత్ర సునిబే కో రసియా ।

రామ లఖన సీతా మన బసియా ॥౮॥

సూక్ష్మ రూప ధరి సియహిఁ దిఖావా ।

వికట రూప ధరి లంక జరావా ॥౯॥

భీమ రూప ధరి అసుర సంహారే ।

రామచంద్ర కే కాజ సంవారే ॥౧౦॥

లాయ సజీవన లఖన జియాయే ।

శ్రీరఘువీర హరషి ఉర లాయే ॥౧౧॥

రఘుపతి కీన్హీ బహుత బడాయీ ।

తుమ మమ ప్రియ భరత సమ భాయీ ॥౧౨॥

సహస వదన తుమ్హరో యస గావైఁ ।

అస కహి శ్రీపతి కంఠ లగావైఁ ॥౧౩॥

సనకాదిక బ్రహ్మాది మునీశా ।

నారద శారద సహిత అహీశా ॥౧౪॥

యమ కుబేర దిక్పాల జహాం తే ।

కవి కోవిద కహి సకే కహాం తే ॥౧౫॥

తుమ ఉపకార సుగ్రీవహిం కీన్హా ।

రామ మిలాయ రాజ పద దీన్హా ॥౧౬॥

తుమ్హరో మంత్ర విభీషన మానా ।

లంకేశ్వర భయే సబ జగ జానా॥౧౭॥

యుగ సహస్ర యోజన పర భానూ ।

లీల్యో తాహి మధుర ఫల జానూ ॥౧౮॥

ప్రభు ముద్రికా మేలి ముఖ మాహీఁ ।

జలధి లాంఘి గయే అచరజ నాహీఁ ॥౧౯॥

దుర్గమ కాజ జగత కే జేతే ।

సుగమ అనుగ్రహ తుమ్హరే తేతే ॥౨౦॥

రామ దుఆరే తుమ రఖవారే ।

హోత న ఆజ్ఞా బిను పైసారే ॥౨౧॥

సబ సుఖ లహై తుమ్హారీ సరనా ।

తుమ రక్షక కాహూ కో డర నా ॥౨౨॥

ఆపన తేజ సంహారో ఆపై ।

తీనోఁ లోక హాంక తేఁ కాంపై ॥౨౩॥

భూత పిశాచ నికట నహిఁ ఆవై ।

మహావీర జబ నామ సునావై ॥౨౪॥

నాశై రోగ హరై సబ పీరా ।

జపత నిరంతర హనుమత వీరా ॥౨౫॥

సంకటసే హనుమాన ఛుడావై ।

మన క్రమ వచన ధ్యాన జో లావై ॥౨౬॥

సబ పర రామ తపస్వీ రాజా ।

తిన కే కాజ సకల తుమ సాజా ॥౨౭॥

ఔర మనోరథ జో కోయీ లావై ।

తాసు అమిత జీవన ఫల పావై ॥౨౮॥

చారోఁ యుగ ప్రతాప తుమ్హారా ।

హై ప్రసిద్ధ జగత ఉజియారా ॥౨౯॥

సాధు సంత కే తుమ రఖవారే ।

అసుర నికందన రామ దులారే ॥౩౦॥

అష్ట సిద్ధి నవ నిధి కే దాతా ।

అస బర దీన జానకీ మాతా ॥౩౧॥

రామ రసాయన తుమ్హరే పాసా ।

సదా రహో రఘుపతి కే దాసా ॥౩౨॥

తుమ్హరే భజన రామ కో పావై ।

జన్మ జన్మ కే దుఖ బిసరావై ॥౩౩॥

అంత కాల రఘుపతి పుర జాయీ ।

జహాఁ జన్మి హరిభక్త కహాయీ ॥౩౪॥

ఔర దేవతా చిత్త న ధరయీ ।

హనుమత సేయి సర్వ సుఖ కరయీ ॥౩౫॥

సంకట కటై మిటై సబ పీరా ।

జో సుమిరై హనుమత బలవీరా ॥౩౬॥

జై జై జై హనుమాన గోసాయీఁ ।

కృపా కరహు గురు దేవ కీ నాయీఁ ॥౩౭॥

యహ శత బార పాఠ కర కోయీ ।

ఛూటహి బంది మహా సుఖ హోయీ ॥౩౮॥

జో యహ పఢై హనుమాన చలీసా ।

హోయ సిద్ధి సాఖీ గౌరీసా ॥౩౯॥

తులసీదాస సదా హరి చేరా ।

కీజై నాథ హృదయ మహ డేరా ॥౪౦॥

Loading....